Áîðüáà ñ íàöèîíàëèñòàìè è ñïàìîì

Интернет-мошенничество, противодействие распространению детской порнографии в Интернете.

Áîðüáà ñ íàöèîíàëèñòàìè è ñïàìîì

Сообщение kevinfooll » Сб фев 09, 2008 9:07 pm

Äîáðîãî âñåì çäîðîâüÿ. Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íà ìîé ýëåêòðîííûé ïî÷òîâûé ÿùèê ïîñòóïàåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïèñåì ñ ïðî
íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà maidan.org.ua. Êàê íå îáèäíî, ÿ íå íóæäàþñü â òàêîì èíôîðìàöèîííîì îáâàëå èíôîðìàöèè íà ìîé ÿùèê, îñîáåííî,
êàñàþùåéñÿ àíòèðîññèéñêèõ âçãëÿäîâ è íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ â Óêðàèíå. Èõ ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ê ìîåìó ýëåêòðîííîìó àäðåñó, îòâëåêàåò ìåíÿ êàæäûé
äåíü îò ðàáîòû, óáèâàåò ìèëëèîíû íåðâíûõ êëåòîê è âûçûâàåò òîëüêî ðàçäðàæåíèå è íåíàâèñòü íå òîëüêî ê ñàéòó maidan.org.ua, à è ê ïðîíàöèîíàëèñòè÷åñêîìó
äâèæåíèþ â Óêðàèíå â öåëîì, êîòîðûå íå óïóñêàþò âîçìîæíîñòè ëèøíèé ðàç âñïîìíèòü î ðîññèÿíàõ íå â ëó÷øåì ðàêóðñå! Òàêàÿ ðàññûëêà âûçûâàåò òîëüêî
ìåæíàöèîíàëüíûå ñïîðû, ñêàíäàëû è îáèäû. Íåóæåëè îíà êîìó-òî âûãîäíà è ïðèíîñèò ïîëüçó? Êàê áîðîòüñÿ ñ òàêèìè çëîóìûøëåííèêàìè, êàê maidan.org.ua? Åñòü ëè
ðåàëüíûå ìåòîäû áîðüáû? Âåäü â äðóãèõ ðàçâèòûõ ñòðàíàõ òàêàÿ "ðåêëàìíàÿ àêöèÿ" íå îñòàëàñü áû áåç âíèìàíèÿ ïåðâûõ ëèö. Äà ÷òî ïåðâûõ ëèö, êàæäûé áû óæå
îñóäèë òàêóþ "ðåêëàìíóþ äåÿòåëüíîñòü" è îòñòàèâàë ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, âïëîòü äî ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ. Íå õî÷ó æèòü ïî óêðàèíñêîìó ïðèíöèïó "ìîÿ õàòà ñ
êðàþ". Ïîðà ïîëîæèòü êîíåö ýòîìó íåóâàæåíèþ, âàíäàëèçìó è íåïðàâîìåðíîé äåÿòåëüíîñòè maidan.org.ua. Ïðåäëàãàþ êàæäîìó ñäåëàòü âñå, ÷òî â èõ ñèëàõ!
Ïðåäëàãàåì è âîïëîùàåì â æèçíü äåéñòâåííûå ìåòîäû áîðüáû. Ñî ñâîåé ñòîðîíû, îáåùàþ ñòîïðîöåíòíóþ îòäà÷ó ýòîìó äåëó! Âû ñî ìíîé?!
ÑÏÀÌ íà ôîðóìå? Ïðî÷òè:: http://forum.swinguru.co.il/viewtopic.php?t=1929
http://swinguru.co.il - Êëóá
kevinfooll
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 9:02 pm
Откуда: ÈÇÐÀÈËÜ

Re: Борьба с националистами и спамом

Сообщение PMT » Вс фев 10, 2008 5:22 am

kevinfooll писал(а):Как бороться с такими злоумышленниками, как maidan.org.ua? Есть ли реальные методы борьбы?

Спам-фильтр на почте

kevinfooll писал(а):Пора положить конец этому неуважению, вандализму и неправомерной деятельности maidan.org.ua. Предлагаю каждому сделать все, что в их силах!
Предлагаем и воплощаем в жизнь действенные методы борьбы. Со своей стороны, обещаю стопроцентную отдачу этому делу! Вы со мной?!

Больше смахивает не на борьбу со спамом, а на борьбу с ресурсом.

ПС Чур меня не обвинять в защите национализма.:D
ПС2 Мы ведем речь о спаме, а от какого ресурса он приходит - от адалта или политического - мне всеравно. Это компьютерное преступление.
PMT
участник
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Вс июл 01, 2007 7:34 am

Re: Борьба с националистами и спамом

Сообщение serg83 » Вс фев 10, 2008 7:28 am

PMT писал(а):Больше смахивает не на борьбу со спамом, а на борьбу с ресурсом...

Не просто смахивает а так и есть на самом деле :)
Простая проверка подписка на новости с информационного ресурса maidan.org.ua(даже если допустить что кто то против воли kevinfooll его подписал) - имеет легкую отписку от таких новостей.
Выводы: - элементарная пиар-акция направленная против информационного ресурса maidan.org.u.
serg83
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт май 22, 2007 5:15 am

Сообщение Evgen1403 » Пн фев 11, 2008 10:08 am

Специально посетил указанный сайт. Я также, не являюсь сторонником весьма растущего у нас в стране национализма, однако не нашел на нем ничего в духе национальной дискриминации.
Норма Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за этакую деятельность:
"Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -
караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років."
dura lex - sed lex
Evgen1403
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн фев 11, 2008 9:24 am

Борьба с национализмом

Сообщение belich-anna » Вс апр 06, 2008 7:44 am

Я считаю, что каждый человек должен любить страну в которой он родился и вырос, уважать традиции и придерживаться их. Все выше перечимсленное является обязанностью граждан и можно назвать национализмом.
С национализмом не нужно бороться, а наоборот , нужно прививать любовь к стране людям еще с детского возраста.
belich-anna
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 8:03 am
Откуда: Запорожье

Re: Борьба с национализмом

Сообщение Ант » Вс апр 06, 2008 4:44 pm

belich-anna писал(а):Я считаю, что каждый человек должен любить страну в которой он родился и вырос, уважать традиции и придерживаться их. Все выше перечимсленное является обязанностью граждан и можно назвать национализмом.
С национализмом не нужно бороться, а наоборот , нужно прививать любовь к стране людям еще с детского возраста.

патриотизм и национализм - это две большие разницы
с детского возраста нужно прививать любовь к своей стране и уважение к другим, а не фанатичную преданность, наделенным властью, ее представителям и ненависть к другим народам и государствам
Ант
постоянный участник
 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2005 5:20 am
Откуда: Иркутск

Сообщение Emil » Пн апр 14, 2008 1:32 pm

Национализм,как явление сугубо психологического характера,возникает на почве разногласий в самой нации и влияет на дальнейшее восприятие других национальностей молодёжью того или иного государства.Так что, говоря о проблеме национализма, прежде всего нужно решить проблемы внутри государства и нацизм исчезнет сам по себе.
Аватара пользователя
Emil
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 10:05 pm
Откуда: Запорожье

Сообщение Ант » Пн апр 21, 2008 4:43 pm

Emil писал(а):Национализм,как явление сугубо психологического характера,возникает на почве разногласий в самой нации и влияет на дальнейшее восприятие других национальностей молодёжью того или иного государства.Так что, говоря о проблеме национализма, прежде всего нужно решить проблемы внутри государства и нацизм исчезнет сам по себе.

как оказывается все просто..... ну все, решение найдено - завтра-послезавтра порешаем проблемы государства и начнем принимать покаяние раскаявшихся идиотов с промытыми мозгами
Ант
постоянный участник
 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2005 5:20 am
Откуда: Иркутск


Вернуться в Интернет-преступность

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Рассылки Subscribe.Ru Лента "Новости Центра исследования компьютерной преступности"

cron