Участие прокурора в судебном следствии!!!!!!!!!!

Доказательства и доказывание по делам о компьютерных преступлениях.
Методика расследования компьютерных преступлений. Тактика проведения
следственных действий.

Модераторы: cybercop, Ант, Igor Michailov

Участие прокурора в судебном следствии!!!!!!!!!!

Сообщение Орест » Вт окт 10, 2006 9:44 am

Прошу помочь найти интресніе материалі или ссілки на монографии по етой теме.
заранее спасибо!
Орест
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс сен 24, 2006 7:53 pm

Re: Участие прокурора в судебном следствии!!!!!!!!!!

Сообщение cybercop » Вс окт 15, 2006 9:33 am

Орест писал(а):Прошу помочь найти интресніе материалі или ссілки на монографии по етой теме.

Уважаемый! Представляется, что Вы форум перепутали! :wink:
"Ету тему" Вам надо "замутить" на форуме сайта генпрокуратуры... Но никак не здесь. 8)
Свой среди чужих,
Чужой среди своих.
Аватара пользователя
cybercop
Старожил
 
Сообщения: 351
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2004 3:59 pm
Откуда: Россия

Re: Участие прокурора в судебном следствии!!!!!!!!!!

Сообщение goncharova » Сб мар 26, 2011 5:16 pm

Упродовж довгого часу немало прокурорів у практичній діяльності зберігали хибне уявлення, що, навіть якщо він, прокурор, не справиться зі своїм завданням з державного обвинувачення, то його все одно підтримає суд, який разом з прокуратурою і слідством, “в єдиній упряжці” бореться зі злочинністю. Ці помилкові уявлення розхолоджували, знижували відповідальність прокурорів за доведення обвинувачення, не стимулювали прагнення до підвищення своєї фахової майстерності як державного обвинувача. Сьогодні закон чітко визначає, що суд не є органом державного переслідування, не виступає на стороні обвинувачення чи захисту. На нього покладена лише функція розгляду справи, де він, “зберігаючи об'єктивність і неупередженість, створює необхідні умови для виконання сторонами їх процесуальних обов'язків і здійснення наданих прав” (ч. 6 ст. 161 КПК). Йдеться вже не тільки про сприяння суду у виконанні вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справи та постановленні судових рішень, а у безпосередньому виконанні прокурором цих вимог ст. 22 КПК під час дослідження доказів.
Принцип змагальності, втілений у процесуальне законодавство, звільнення суду від обвинувальних функцій, покладають на прокурора всю відповідальність за доказування обвинувачення. Саме тому наказ Генерального прокурора України від 19.03.2005 № 5 гн “Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення” спрямовує роботу прокурорів у цій галузі на “ефективну реалізацію повноважень щодо всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кожної справи” .
Таким чином, виконання прокурором завдання, як сторони обвинувачення, - в цьому головний сенс його участі у судовому розгляді кримінальної справи.
Разом з виконанням правоохоронної функції, що реалізується у його обвинувальній діяльності, прокурор виконує в суді й правозахисну функцію, яку не можна розглядати як наглядову.
Відповідно до ч. 2 ст. 25 КПК, яка по суті після 28.06.2001 залишилася без змін, він “зобов'язаний в усіх стадіях кримінального судочинства своєчасно вживати передбачених законом заходів до усунення всяких порушень закону, від кого б ці порушення не виходили”.
Дійсно, за українською Конституцією гарантією захисту прав і свобод людини є суд (ст. 55), юрисдикція якого поширена на всі правовідносини, що виникають у державі (ст. 124). До того ж, у подальших рішеннях Конституційного Суду України про неконституційність деяких законів юрисдикція судів значно поширена на правовідносини у досудовому слідстві, учасником яких є прокурор. Так, рішенням від 23.05.2001 №6-рн/20014 визнана підвідомчість судам скарг на акти та дії службових осіб органів дізнання, досудового слідства і прокуратури, навіть якщо законодавством встановлений виключно позасудовий порядок оскарження. Можливість оскарження їх дій у суді передбачені ст.ст. 110, 234, 236 КПК, але з розглядом, в основному, під час попереднього або судового розгляду справи, за винятком випадків, прямо передбачених КПК, коли скарги розглядаються негайно під час досудового слідства. Але навіть такий порядок розгляду скарг на дії прокурора (дізнавача або слідчого) Конституційний Суд визнав частково неконституційним (рішення від 30.01.2003 №3-рп/2003)5, оскільки він унеможливлює розгляд судом скарг на постанови цих службових осіб “стосовно приводів, підстав і порядку порушення кримінальної справи щодо певної особи”.
І все ж прокурор не приватна особа, а, як і суд, є представником держави, спрямованість діяльності якої - захист прав і свобод людини та забезпечення їх гарантій (ст.3 Конституції). Тому він повинен здійснювати процесуальну функцію обвинувачення так, щоб вона сприяла утвердженню закону, охороні прав всіх учасників процесу. Справа не тільки в тому, щоб прокурор здійснював заходи для попередження порушень закону з боку суду, їх своєчасного запобігання та усунення. Необхідно, щоб він виконував свої обов'язки державного обвинувача: застосовував усі заходи для всебічного дослідження обставин справи, правильного її рішення. При цьому діяв би у суворій відповідності із законом та виступав проти порушень з будь-якої сторони. І не тому, що він здійснює нагляд за виконанням закону судом, а у зв'язку з тим, що підтримання державного обвинувачення в умовах порушення закону, обмеження прав будь-якого з учасників процесу протирічило б ідеї безумовної законності діяльності державного обвинувача.6
Відповідно до п. 9 ст. 32 КПК України державним обвинувачем може бути лише прокурор, яким згідно із ст. 56 Закону України “Про прокуратуру” є будь-який прокурорський працівник у будь-якому структурному підрозділі прокуратури. Отже не можуть бути державними обвинувачами у суді стажисти, за винятком тих, які призначені на посаду помічника прокурора, та слідчі за винятком випадків, коли вони тимчасово виконують обов'язки прокурора (прокурорського працівника).
goncharova
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:53 pm

Re: Участие прокурора в судебном следствии!!!!!!!!!!

Сообщение Hunoyan » Пн мар 28, 2011 8:36 pm

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Созданию условий для наиболее полного исследования обстоятельств дела служит подготови­тельная часть судебного разбирательства, где участникам процесса разъясняются их права, выслушива­ются и разрешаются отводы, ходатайства, мнения о возможности рассмотрения дела при неявке кого-либо из участников процесса или свидетелей, экспертов и т.д. В силу равенства процессуальных прав сторон прокурор в этой стадии может как сам заявить ходатайства и отводы, так и высказываться по по­воду заявлений других лиц.

Наибольшее значение имеет участие прокурора в судебном следствии, в результате которого на основе исследования доказательств формируется в основном не только его, прокурора, позиция, но и в значительной мере выводы, к которым может прийти впоследствии суд. Именно на этом этапе должен быть создан фундамент в виде совокупности доказательств, однозначно подтверждающих обвинение (если оно действительно подтвердилось). Иначе прокурору не поможет никакое красноречие в судебных прениях, а суд рискует принять ошибочное решение.

Статистика и изучение практики показывают, что именно невыполнение требований всесторонно­сти, полноты и объективности предварительного и судебного следствия — одно из главных причин су­дебных ошибок и пересмотра приговоров вышестоящими судами.

В условиях осуществления правосудия на началах состязательности и равноправия сторон именно на прокурора возлагается обязанность доказывать предъявленное подсудимому обвинение. От активно­сти и профессиональной подготовленности государственного обвинителя в решающей степени зависит полнота исследования представленных в суд доказательств, правильное разрешение дела.

Исходя из сказанного, государственный обвинитель прежде всего должен представить суду дока­зательства, собранные предварительным следствием. При этом необходимо соблюдать требование непо­средственности судебного разбирательства. Непосредственность судебного исследования доказательств имеет особое значение при рассмотрении дела судом присяжных. В отличие от народных заседателей присяжные не знакомятся с письменными материалами уголовного дела, и все, что не подвергнется не­посредственному рассмотрению в судебном заседании, останется для них неизвестным, не будет учтено при решении вопроса о виновности подсудимого. Более того, имеющиеся доказательства, особенно та­кие, как письменные документы, вещественные доказательства, заключения экспертов, должны быть продемонстрированы в суде наглядно, убедительно, так, чтобы их содержание и значение для дела стало понятным не только профессиональным судьям, но и неспециалистам.

Государственный обвинитель обязан также принять все возможные меры к восполнению пробе­лов предварительного следствия, если таковые выявляются в судебном разбирательстве; к устранению противоречий в доказательственном материале: не только сопоставить собранные доказательства между собой, но и привлечь, если это окажется необходимым, новые доказательства, при помощи которых можно проверить достоверность ранее полученных. Новые доказательства могут быть представлены в судебном разбирательстве потерпевшим, подсудимым, его защитником, другими участниками процесса. Наконец, собранные следователем доказательства нередко претерпевают в суде те или иные порой су­щественные изменения, что также диктует необходимость их тщательной проверки и сопоставления.

Это требует от прокурора профессионального мастерства, владения арсеналом процессуальных, тактических и технических средств исследования доказательств.

В частности, первое необходимое условие квалифицированного поддержания государственного обвинения — знание и использование процессуального закона, который устанавливает: в каком порядке, в каких процессуальных формах прокурор должен это делать в судебном разбирательстве. Наряду с этим уровень выступления прокурора, его вклад в правильное разрешение дела в значительной мере оп­ределяется целесообразным, умелым использованием приемов и методов исследования доказательств, накопленных современной криминалистической и прокурорской практикой. Именно это помогает про­курору правильно определить тактику, методику своего участия в судебном следствии с учетом специ­фики дел той или иной категории и по каждому конкретному делу, исходя из его своеобразия и сложно­сти; наметить обстоятельства, подлежащие исследованию, процессуальные и тактические средства их выяснения, последовательность следственных действий, тактику их производства и т.д.

Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовного дела завершается выступлением в су­дебных прениях с обвинительной речью или отказом от обвинения.

На прокурора возлагается доказывание предъявленного подсудимому обвинения. Выступая в пре­ниях, он должен высказать и обосновать свою позицию по вопросам, которые, согласно ст. 303 УПК РСФСР, подлежат разрешению судом при постановлении приговора. Это, прежде всего, вопросы о ви­новности подсудимого. В соответствии со ст. 248 УПК РСФСР прокурор должен представить свои сооб­ражения по поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого. Он вы­сказывает также свои предложения по другим вопросам, подлежащим решению в приговоре (о гражданском иске, судьбе вещественных доказательств и т.д.).

Существенными особенностями отличаются судебные прения в суде присяжных, которые как бы разделяются на две части. По окончании судебного следствия стороны, в том числе и прокурор, излага­ют свои соображения лишь по тем вопросам, которые подлежат разрешению присяжными заседателями, то есть относятся к виновности подсудимого. Если же присяжные признают подсудимого виновным, то после рассмотрения доказательств, не подлежащих исследованию с участием присяжных, обвинитель и защитник выступает по вопросам, связанным с юридическими последствиями вердикта присяжных, включая вопросы квалификации содеянного, назначения наказания и т.д.

Выступление прокурора на завершающей стадии судебного производства имеет не только юриди­ческое, но также и общественное значение. Это особенно важно учитывать, поскольку слушателями его являются не только судьи и народные заседатели, но и, как правило, весьма многочисленная судебная аудитория. Поэтому в речи важно проанализировать обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дать оценку общественного значения дела. Речь прокурора должна быть мотивированной, убедительной, юридически точной и вместе с тем понятной для слушателей.
Hunoyan
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 8:27 pm

Re: Участие прокурора в судебном следствии!!!!!!!!!!

Сообщение Andrey999 » Вт мар 29, 2011 11:58 am

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Созданию условий для наиболее полного исследования обстоятельств дела служит подготови­тельная часть судебного разбирательства, где участникам процесса разъясняются их права, выслушива­ются и разрешаются отводы, ходатайства, мнения о возможности рассмотрения дела при неявке кого-либо из участников процесса или свидетелей, экспертов и т.д. В силу равенства процессуальных прав сторон прокурор в этой стадии может как сам заявить ходатайства и отводы, так и высказываться по по­воду заявлений других лиц.

Наибольшее значение имеет участие прокурора в судебном следствии, в результате которого на основе исследования доказательств формируется в основном не только его, прокурора, позиция, но и в значительной мере выводы, к которым может прийти впоследствии суд. Именно на этом этапе должен быть создан фундамент в виде совокупности доказательств, однозначно подтверждающих обвинение (если оно действительно подтвердилось). Иначе прокурору не поможет никакое красноречие в судебных прениях, а суд рискует принять ошибочное решение.

Статистика и изучение практики показывают, что именно невыполнение требований всесторонно­сти, полноты и объективности предварительного и судебного следствия — одно из главных причин су­дебных ошибок и пересмотра приговоров вышестоящими судами.

В условиях осуществления правосудия на началах состязательности и равноправия сторон именно на прокурора возлагается обязанность доказывать предъявленное подсудимому обвинение. От активно­сти и профессиональной подготовленности государственного обвинителя в решающей степени зависит полнота исследования представленных в суд доказательств, правильное разрешение дела.

Исходя из сказанного, государственный обвинитель прежде всего должен представить суду дока­зательства, собранные предварительным следствием. При этом необходимо соблюдать требование непо­средственности судебного разбирательства. Непосредственность судебного исследования доказательств имеет особое значение при рассмотрении дела судом присяжных. В отличие от народных заседателей присяжные не знакомятся с письменными материалами уголовного дела, и все, что не подвергнется не­посредственному рассмотрению в судебном заседании, останется для них неизвестным, не будет учтено при решении вопроса о виновности подсудимого. Более того, имеющиеся доказательства, особенно та­кие, как письменные документы, вещественные доказательства, заключения экспертов, должны быть продемонстрированы в суде наглядно, убедительно, так, чтобы их содержание и значение для дела стало понятным не только профессиональным судьям, но и неспециалистам.

Государственный обвинитель обязан также принять все возможные меры к восполнению пробе­лов предварительного следствия, если таковые выявляются в судебном разбирательстве; к устранению противоречий в доказательственном материале: не только сопоставить собранные доказательства между собой, но и привлечь, если это окажется необходимым, новые доказательства, при помощи которых можно проверить достоверность ранее полученных. Новые доказательства могут быть представлены в судебном разбирательстве потерпевшим, подсудимым, его защитником, другими участниками процесса. Наконец, собранные следователем доказательства нередко претерпевают в суде те или иные порой су­щественные изменения, что также диктует необходимость их тщательной проверки и сопоставления.

Это требует от прокурора профессионального мастерства, владения арсеналом процессуальных, тактических и технических средств исследования доказательств.

В частности, первое необходимое условие квалифицированного поддержания государственного обвинения — знание и использование процессуального закона, который устанавливает: в каком порядке, в каких процессуальных формах прокурор должен это делать в судебном разбирательстве. Наряду с этим уровень выступления прокурора, его вклад в правильное разрешение дела в значительной мере оп­ределяется целесообразным, умелым использованием приемов и методов исследования доказательств, накопленных современной криминалистической и прокурорской практикой. Именно это помогает про­курору правильно определить тактику, методику своего участия в судебном следствии с учетом специ­фики дел той или иной категории и по каждому конкретному делу, исходя из его своеобразия и сложно­сти; наметить обстоятельства, подлежащие исследованию, процессуальные и тактические средства их выяснения, последовательность следственных действий, тактику их производства и т.д.

Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовного дела завершается выступлением в су­дебных прениях с обвинительной речью или отказом от обвинения.

На прокурора возлагается доказывание предъявленного подсудимому обвинения. Выступая в пре­ниях, он должен высказать и обосновать свою позицию по вопросам, которые, согласно ст. 303 УПК РСФСР, подлежат разрешению судом при постановлении приговора. Это, прежде всего, вопросы о ви­новности подсудимого. В соответствии со ст. 248 УПК РСФСР прокурор должен представить свои сооб­ражения по поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого. Он вы­сказывает также свои предложения по другим вопросам, подлежащим решению в приговоре (о гражданском иске, судьбе вещественных доказательств и т.д.).

Существенными особенностями отличаются судебные прения в суде присяжных, которые как бы разделяются на две части. По окончании судебного следствия стороны, в том числе и прокурор, излага­ют свои соображения лишь по тем вопросам, которые подлежат разрешению присяжными заседателями, то есть относятся к виновности подсудимого. Если же присяжные признают подсудимого виновным, то после рассмотрения доказательств, не подлежащих исследованию с участием присяжных, обвинитель и защитник выступает по вопросам, связанным с юридическими последствиями вердикта присяжных, включая вопросы квалификации содеянного, назначения наказания и т.д.

Выступление прокурора на завершающей стадии судебного производства имеет не только юриди­ческое, но также и общественное значение. Это особенно важно учитывать, поскольку слушателями его являются не только судьи и народные заседатели, но и, как правило, весьма многочисленная судебная аудитория. Поэтому в речи важно проанализировать обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дать оценку общественного значения дела. Речь прокурора должна быть мотивированной, убедительной, юридически точной и вместе с тем понятной для слушателей.
Аватара пользователя
Andrey999
новенький
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт мар 24, 2011 10:23 pm

Re: Участие прокурора в судебном следствии!!!!!!!!!!

Сообщение OsotskiyDima » Вт мар 29, 2011 2:10 pm

Участие прокурора в судебном следствии

Судебное следствие начинается с вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника. Во вступительном заявлении государственный обвинитель излагает существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им доказательств.
Существо предъявленного обвинения - это, фактически, резолютивная часть обвинительного заключения. Однако данные о личности обвиняемого не могут быть полностью оглашены перед присяжными заседателями. Данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого.
Установление наиболее целесообразного порядка исследования доказательств в суде присяжных имеет особо важное значение, поскольку от этого во многом зависит правильное понимание присяжными заседателями существа дела и полноты представленных доказательств. При обычном порядке судебного разбирательства, как уже говорилось выше, правильный порядок исследования доказательств направлен прежде всего на получение от подсудимого, потерпевшего и свидетелей наиболее полных и правдивых показаний. Если в результате допроса этих лиц и исследования материалов дела будут добыты достаточные для постановления законного и обоснованного приговора доказательства, то такой приговор, скорее всего, и будет постановлен.
В суде с участием присяжных заседателей даже полный набор самых веских доказательств совсем не гарантирует вынесение коллегией присяжных правосудного приговора. Необходимо так построить процесс исследования доказательств, чтобы они воспринимались в строгой логической последовательности. И начинать, конечно же, надо с представления доказательств события преступления.
Обычно факт события преступления является наиболее легким для доказывания, практически же - вообще не доказывается государственными обвинителями, как совершенно очевидный. Рапорты сотрудников милиции, протоколы осмотра места происшествия, трупа, заключения судебно-медицинских экспертиз как правило просто перечисляются в ряду других обязательных, но не очень-то значимых для данного конкретного дела доказательств. Действительно, отсутствие самого события преступления устанавливается, как правило, еще в ходе предварительного расследования.
При рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей сторона защиты может выдвинуть самые неожиданные, абсурдные версии, если такие утверждения могут воздействовать на присяжных. Поэтому государственный обвинитель должен позаботиться о том, чтобы все, даже самые очевидные положения обвинения были представлены надлежащим образом доказанными.
Кроме того, подробное изложение протоколов осмотра, заключений экспертиз поможет присяжным более четко представить картину происшедшего, заставит их эмоционально воспринять случившееся и сделает более понятной всю систему доказательств.
Вообще, сочувствие присяжных заседателей потерпевшим - один из самых важных факторов, влияющих как на решение ими вопроса о виновности подсудимого, так и мнение по поводу обстоятельств, увеличивающих или уменьшающих степень виновности либо изменяющих ее характер, влекущих освобождение подсудимого от ответственности и признание подсудимого заслуживающим снисхождения. Поскольку люди склонны переживать за других, то пусть их сопереживание будет относиться не только к подсудимому, но и к потерпевшему.
С этой точки зрения необходимо подробно допрашивать потерпевших из числа родственников погибшего, в том числе об обстоятельствах обнаружения или опознания трупа. Однако надо осторожно подходить к допросу этих лиц, если они были знакомы с подсудимым, что часто бывает при так называемых бытовых убийствах. В ответах на вопросы не должны открыто прозвучать такие характеристики подсудимого, которые способны вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого и явиться причиной отмены обоснованного обвинительного приговора. С этой целью прокурор в самом начале допроса должен попросить потерпевшего или свидетелей давать показания только по существу поставленных вопросов и воздержаться от характеристики подсудимого. В большинстве случаев создавшееся положительное мнение о жертве преступления способно вызвать у присяжных заседателей и соответствующее мнение о подсудимом.
Затем необходимо перейти к исследованию доказательств, описывающих объективную сторону преступления, характер, степень и форму вины подсудимого и т.д. - в зависимости от предполагаемых для постановки вопросов. При определении порядка исследования доказательств прокурор должен иметь в виду не только конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, но и позицию стороны защиты - как выявленную на предыдущих этапах судопроизводства, так и предполагаемую. То есть исследоваться должны не только доказательства, подтверждающие обвинение, но и опровергающие иные возможные версии: таким образом инициатива полного и всестороннего исследования обстоятельств дела будет исходить от прокурора и заставит защитника менять тактику допроса потерпевших, свидетелей, экспертов, предлагать для исследования доказательства по уже исследованным обстоятельствам.
Особо важное значение правильный порядок исследования доказательств имеет по тем делам, где обвинение строится прежде всего на косвенных уликах, а также при отсутствии потерпевшего. Преждевременное исследование доказательств может привести к недооценке их значимости присяжными заседателями. Например, не исследовав обстоятельства совершения преступления, присяжные вряд ли смогут понять значение для дела заключений экспертов или уяснить содержание показаний свидетелей о том, какие следы были обнаружены на подсудимом.
По общему правилу первым дает показания подсудимый. Поскольку подсудимый с разрешения председательствующего вправе давать показания в любой момент судебного следствия, государственный обвинитель должен быть готов к его допросу даже в том случае, когда такой допрос нежелателен. Как правило, это относится к случаям отрицания подсудимым своей причастности к рассматриваемому деянию.
Исследование доказательств в некоторых случаях даст наибольший эффект, если они будут представлены в нужный момент, например, в ходе допроса или непосредственно после него. Вряд ли размеры ножа, осмотренного в конце судебного следствия, будут иметь для присяжных заседателей существенное значение, тогда как демонстрация охотничьего ножа после показаний подсудимого об "обычном ножичке" произведет на них соответствующее впечатление.
Осмотр вещественного доказательства может способствовать правильному восприятию присяжными заседателями других материалов дела. Например, если допрошенные свидетели по-разному описывали цвет куртки подсудимого - коричневый, желтый, оранжевый, присяжные могут решить, что свидетели говорят о разных предметах. Демонстрация же запачканной кровью куртки трудноопределимого цвета устранит подобные сомнения. Естественно, что перед тем, как осмотреть то или иное вещественное доказательство, присяжные должны уже знать, для чего это доказательство им предъявляют - где оно было изъято, почему приобщено к делу, какие выводы обвинения подтверждает. Демонстрация же без соответствующих предварительных пояснений, скорее всего, не будет иметь смысла.
Определенные особенности при рассмотрении дела судом присяжных заседателей имеет производство судебной экспертизы и допрос эксперта.
Суд по собственной инициативе или по ходатайству сторон вправе вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования. Делается это в тех случаях, когда данное им заключение требует разъяснения или дополнения. Если заключение эксперта имеет существенное значение для дела, тем более, когда оно может быть неоднозначно истолковано, необходимо ходатайствовать о вызове эксперта в судебное заседание. Присяжные недостаточно сведущи в судебной медицине, криминалистике и других специальных областях даже для того, чтобы в некоторых случаях правильно воспринять изложенное в заключении эксперта. Оглашение заключения, имеющегося в материалах дела, может не произвести на присяжных должного впечатления и ничего не разъяснить им по существу дела. Поэтому даже тогда, когда у государственного обвинителя нет ни малейших оснований сомневаться в выводах экспертизы, он должен использовать возможность допросить эксперта для того, чтобы последний разъяснил свое заключение как можно более понятно для присяжных заседателей.
Кроме того, нельзя быть уверенным, что даже самые простые, на взгляд прокурора, термины будут правильно поняты присяжными заседателями. Если же в коллегии присяжных найдется "специалист", то восприятие присяжными заключения эксперта в ходе последующего обсуждения может оказаться совсем непредсказуемым.
В ходе допроса эксперта государственный обвинитель должен стремиться к тому, чтобы присяжные заседатели поняли не только выводы эксперта, но и значение этих выводов для доказывания определенных обстоятельств. Несколько утрируя, можно сказать так: эксперт должен пояснить не только то, что потерпевшему были нанесены восемь ранений, каждое из которых должно было привести к немедленной смерти, но и то, что потерпевший не мог восемь раз упасть на нож.
С помощью постановки соответствующих вопросов необходимо добиться, чтобы эксперт подтвердил изложенное в заключении как можно более понятно, например, использовал не слово "предплечье", а выражение "часть руки от локтя до кисти".
Ну и конечно же, если имеется хоть малейшая возможность того, что сторона защиты сможет убедительно для присяжных заседателей истолковать заключение эксперта в свою пользу, необходимо принять меры к устранению этой возможности. Чем более настойчивы и бесплодны будут попытки адвоката подвергнуть сомнению верность заключения эксперта, тем более весомы окажутся выводы эксперта для присяжных заседателей.
Как и большинство людей, присяжные склонны доверять скорее убедительному обращению к ним конкретных людей, чем непонятным для них научным исследованиям. В конце концов, они могут просто не поверить, что очевидные для них факты в принципе могут быть опровергнуты с помощью каких-либо исследований. Поэтому в некоторых случаях необходимо попросить эксперта дать пояснения по поводу применявшихся методов исследования, их эффективности, вероятности ошибок. Иначе присяжных заседателей сможет убедить одна лишь фраза защитника: "Как здравомыслящие люди, вы прекрасно понимаете, что никакая экспертиза не способна доказать данное обстоятельство".
OsotskiyDima
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 8:26 am


Вернуться в Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Рассылки Subscribe.Ru Лента "Новости Центра исследования компьютерной преступности"

cron